به قلم :  پریسا   شنبه 31 تیر 1391   09:26 ب.ظ  

بدین وجه تپه های مسجد سلیمان و برد نشانده ونیز پاسارگاد ((اسلاف))تپه ی تخت جمشید می  باشند که اصول ایجاد آن هنوز طریق قدیمی را که پارسیان از زمان ورود در ناحیه جنوب غربی ایران به کار می بردند آشکر می سازد و اصول فنی آن که از همسایگان شمالی مستعار است در این کشور پیش از پارسیان ناشناخته بود.


 به عقیده  ما به همان نظر باید در قبر دا و دختر نزدیک فهلیان در فارس که روی صخره ساخته شده نگریست و آن می بایست به امرای سلسله نخستین هخامنشیان متعلق باشد.با قدرت زیاد مادها در زمان سلطنت کیاکزار دو حکومت کوچک پارس نتوانستند از تحت فرمان روایی حاکم نینوا بیرون بیایند در صورتی که طبق قراردادهای تقسیم زمین ها بین ماد وبابل  شوش و سوزیان در قلمرو بابلیان واقع می شد.جانشین اریارمنه پسرش ارشامه بود که از او هم مدت کمی است که لوحه ای زرین یافته شده و آن هم به نظر می رسد در همدان  در همان زمان که لوحه پدر وی بدست آمده کشف شده باشد.

او نیز خود را ((شاه بزرگ .شاه شاهان.شاه پارسه.پسر اریارمنه ))معرفی می کند و متن این لوح با متن لوحه پدر وی فرق ندارد.این دو سند کوچک می بایست جزو اسناد سلطنتی باشد  که کوروش بزرگ با خود به همدان برده است.

ما این موضوع را از شهادش تورات    دانسته ایم  و حفریات شوش و تخت جمشید به نظر می رسد آن را تایید کنند.باید دانست که هیچ یک از اسناد مکشوف در این دو پیتخت قدیمی که تعداد آن ها به ده ها لوحه می رسد نمی توان جزو اسناد سلطنتی یا مربوط به کر های شاهی محسوب گردد. 

بدین وجه لوحه ارشامه به نظر می رسد موید این امر باشد که وی پیش از ترک سلطنت و پس از مرگ اریارمنه بر پرسید نیز  حکومت می کرده است.

محتمل است که به دست کمبوجیه اول خلع شده و منزوی گردیده باشد .شعبه ی اریارمنه فقط تاج سلطنت را از دست دادند و از آن پس به حکومت در مملکت خود تحت فرمان شعبه ای که متعلق به کوروش است ادامه دادند.

متنی از داریوش در شوش کشف شده وضوحا می گوید که درزمان انشای آن که در سال های سلطنت وی نوشته شده پدرش ویشتاسپ و جدش اریارمنه هنوز زنده بوده اند .

کمبوجیه اول پادشاه پارسوماش وانشان و شاید نیز پارسه با دختر استیاگس پادشاه ماد و سلطان متبوع خود ازدواج کرد اهمیت شعبه خاندان هخامنشی و فروغ دو دولت متحد را در تحت لوای یک تاج و تخت نشان می دهد . از این وصلت کوروش بزرگ به وجود آمد و او پایتخت خود را در پاسارگاد قرار داد و آن جا مجمو عه ای از قصر ها و معبد ها را بساخت.      
طبقه بندی: پارسیان،
نظرات