به قلم :  پریسا   شنبه 31 تیر 1391   09:28 ب.ظ  

کتیبه هایی که وی دستور داد در پاریز قصرش حک کنند او را((شاه بزرگ هخامنشی ))می  نامند و این عنوانی است که وی به توسط آن هنوز سلطنت جد خویش استیاگس را می شناخته است.کوروش بزودی به مطیع ساختن قبایلی که از اصل ایرانی و از اصل آسیایی در مشرق  جنوب شرقی و شمال شرقی قلمرویی که از پدر به ارث برده بود سکونت داشتند آغاز کرد . نبونید پادشاه بابل که طبع خود پسند کوروش را استشمام کرده بود بر اثر سیاستی دقیق و با معاضدت کوروش .ایجاد اختلافی کرد که در نتیجه آن حران را از دست ماد ها که جاده سوریه را بر روی او قطع کرده بودند بیرون آورد و آن جا را تصرف کرد.استیاگس از این اتحاد که مخالف او بود  آگاه شد وکوروش را به همدان احضار کرد ولی وی اطاعت ننمود.پادشاه ماد چاره ای نداشت جز اینکه عصیان او را با قدرت تنبیه کند .محاربه سخت بود و در دو مرحله انجام گرفت که دومین تحت فرمان خود استیاگیس بود.در این جنگ استیاگیس مغلوب گردید و در دست کوروش افتاد و  کوروش با او در کمال نجابت و خوش قلبی رفتار کرد.کوروش همدان را به منزله پایتخت ایران متحد انتخاب نمود .با غلبه این پادشاه بر استیاگس تاریخی جدید برای قوم پارس که سرنوشت آنان را با قوم ماد متحد کرد باز می شود.
طبقه بندی: پارسیان،
نظرات