به قلم :  پریسا   جمعه 6 مرداد 1391   03:56 ب.ظ  

قبل از کوروش بزرگ سه پادشاه از طایفه هخامنشی تیپیس یا چیش پیش و کوروش اول وکمبوجیه پدر کوروش بزرگ در عیلام حکمفرمائی کردند کوروش کبیر در غرب معروف به سیروس است. کوروش دوم است که باب جدیدی در تاریخ عالم باز کرد .بلاشک کوروش از نوابغ روزگار است و نظرش بلند تر از آن بود که به جهانگیری اکتفا کند بلکه خواسته است در عالم اساس تمدن جدیدی را باز نهد تا کلیه اقوام از زیر بار ظلم و ستم نجات یافته و در کمال آزادی  و آسایش زندگی کنند.از این سبب است که ملل مختلفه قدیم او را نجات دهنده نامیدند و یهودیان آن پادشا ه بزرگ را به چوپانی تشبیه کردند که از جانب خدا مامور حفاظت همگان است.اوضاع داخلی ماد موجب شد که کوروش علیه آژی دهاک قیام نماید لشکر پادشاه ماد در جنگ پاسارگاد مغلوب گردید و در تعقیب این قضیه سپاهیان آژی دهاک  بر او شوریده وی را بگرفتند و تسلیم کوروش نمودند (550 ق.م)کوروش نسبت به آژی دهاک اذیت وآزار روا نداشت و فقط به مغلوب نمودن او اکتفا کرد

شکست آژیدهاک و پیشرفت قوم پارس پادشاه لیدی کرزوس را در اندیشه انداخت و قصد محاربه با کوروش نمود بنابراین با متحدین مصری و یونانی خود داخل در مذاکره گردید ولی کوروش او را مهلت نداد و در سال 546  ق.م  با لشکر خود وارد سارد پایتخت لیدی گردید. در این خصوص هردوت  روایتی نقل میکند که افسانه محض است و شاید اصل ان چنین باشد که لشکر ایران در موقعی وارد سارد شد که کرزوس قصد اتلاف خویش و خانواده خود را به وسیله حریق داشت به امر پادشاه ایران حریق را خاموش کرده و پادشاه لیدی را از آن مهلکه نجات دادند . پس از این واقعه مستملکات یونانی  در آسیای صغیر به دست سرداران کوروش فتح شد .

از سال 454 تا 539 ق.م کوروش با اقوامی که بین دریای خزر و هند  اقامت داشتند مشغول مبارزه گردید و در این مدت بلخ و مرو سغد راتا حدود سیحون بگرفت . استحکاماتی که در ان حدود بناکرد تازمان اسکندر برپا بود سپس کوروش سیستان و مکران را جزو متصرفات خود ساخت.درسال 539 کوروش عزم تسخیر بابل آن شهر پر افتخار قدیم رانمود برای این مقصود چون گرفتن آن شهر به محاصره و حمله میسر نمیگردید کوروش مجرای فرات تغییر داده وپس از شکست بلتشر پسر نبونید سپاه ایران از مجرای قدیم فرات

وارد بابل گردید کوروش معابد بابلیان را محترم شمرد و قتل و غارت را منع فرمود و چون شخصا وارد پایتخت بابلی ها گردید اهالی به استقبال او شتا فته وی را نجات دهنده خود خطاب کردند پادشاه ایران نسبت به نبونید مال مروت را نمود و فقط به تبعید او در کرماتن اکتفا کرد. کوروش مذهب خود و آداب ملت خویش را بر احدی تحمیل نکرد و بلکه امر فرمود بت هایی را که نبونید به بابل انتقال داده بود به محل های خود ببرند و شخصا دست رب النوع  بل مردوک را بگرفت یعنی از طرف او پادشاه بابل شده است . عدل و رافت کوروش شامل ملل مختلف گردیدو ازجمله ظرف های طلا .و نقره که  از بیت المقدس آورده بودند به یهودیان مسترد و به آنان اجازه فرمود به فلسطین مراجعه کرده و مجدد معبد خراب خود را بسازند .بیانیه ی کوروش در بابل واقعه مهمی در تاریخ انسانیت محسوب میشود چه در ان پادشاه ایران بر خلاف گذشتگان عدل و رافتت خود را نسبت به ملل مغلوب اظهار داشته است.
طبقه بندی: کوروش بزرگ،
نظرات