به قلم :  پریسا   چهارشنبه 25 مرداد 1391   11:18 ق.ظ  

کوروش برای ورود در محاربه با قوای ماد نمی توانست به مساعدت متحد دور خود بابل اتکا کند وی جز به قوای خویش به احدی متکی نبود و این قوای قبلا بر اثر مساعی بسیار از اتحاد قبایلی تشکیل شده بود که هم از اصل ایرانی بودند وهم از اصل غیر آریایی .هرودتوس فهرست این ملل را که زاویه جنوب شرقی دریای خزر تا اقیانوس هند را اشغال کرده بود و هسته مرکزی دولت کوروش را تشکیل میداد نام می برد.تحقق این امر به نظر می رسد بیشتر با صلح انجام گرفته باشد و دانشمندان بر آنند که از این سه عهد می توان  تاریخ مکتب هفت امیری را که شورای شاهی پارسیان را تشکیل می دادند و در میان  آنان پادشاه نخست هفت تنان محسوب میشد تعیین کرد.بدین وجه  در حدود ایران به مفهوم اخص  وحدتی ایجاد شده بود که در آن روسای قبایل در تشکیل دولت با فعالیت شرکت داشند.

در حالی که خصایص چادرنشینی یا خانه نشینی خود را حفظ کرده بودند.غلبه بر مـــــــاد صورت فتح خونین و مخربی را که آشوریان و بابلیان عیلامیان یا مردم قرطاجنه به وسیله آن قدرت خود را بر اقوام مغلوب تحمیل می کردند نداشت . همدان نه تنها محفوظ ماند بلکه همچنان به صورت پایتخت باقی ماند و کوروش اسناد خود را در آنجا مستقر ساخت و احتملا لوح های اریارمنه و ارشامه را با دیگر اسناد بدان جا حمل کرد .عمال مــادی که چند تن پارسی نیز همکار آن بودند در شغل خود باقی ماندند و تبدیل قدرت چنان مخفیانه صورت گرفت که در نظر ملل غربـــی و حکومت پارسی همـان حکومت مادی جلوه می کـــــرد.کوروش که دو مملکت تحت قدرت او متحد شده بودند خود را در راس شاهنشاهی ای یافت که ثروت های محیط طبیعی و وضع جغرافیایی آن او را وادار می کرد که نقش میانجی عامل ارتباط واتصال بین متدن های غربی و تمدن های شرق اقصی   را ایفا کند .

 ایران در سراسر تاریخ خود از این ماموریت تاریخی که به عهده وی واگذار شده در طی هزار سال بقای خویش دا نگردیده استاین قاید ارجمند واین عالم به فنون حرب واین مرد مستعد نیرومند دو هدف در نظر داشت.

در مغرب  منظور وی تصرف ساحل بحرالروم که همه جاده های بزرگی که از ایران می گذشت به بنادر آن منجر می شد و همچنین تصرف آسیای صغیـر بود که در آن سرزمین در جوار لودیای (لیدی) ثروتمند یونانیان پایگاه های دریایی داشتند.از سوی مشرق تامیـن امنیت هدف وی بود.بر اثر  ایجاد مملکتی بزرگ و منظم که قسمتـی از فرهنگ کهن را هضم کرده بود سر حد های جهان متمدن به نواحی بعیـد مشرق، ثغور جیحون وسیحون کشیـده شد ،آنجا که اقوام و قبـایل ((ایران خارجی)) به حرکت خود ادامه می دادند. کوروش حیات خود را وقف تعقیب این دوهدف کرد، وجان خویش را بر سر هدف دوم از دست داد.

 بقیه در ادامه مطلب...


این پادشاه که وارث دولت مـاد و فرمانروایان آشـور ،اوراتو واسیای صغیـر شرقی شده بـود، خود را در برابر لیدی یافت که از سال 561 کرزوس بر آن حکومت می کرد . کوروش پس از آن که به طریقصلح ،کیلیکیا را که به مساعدت اتفاقی متحدان مصری وبابلی لودیا،راه پیشرفت راقطع میکرد،مطیع نمود  وپس از اطمیناناز اطرافیـان خود پادشاه لودیا وظیفه خویـش را به خوبـی ایفا کرد بدیـن معنی که به پادشاه مزبور پیشنهاد نمـود که سلطنت وی را بشناسد و در مقابل وعده داد  که مملکت و تاج و تخت را به او بازگذارد کرزوس این پیشنهاد را رد کرد کوروش ،سپاهیان خود را در آشـور متمرکز ساخت از دجله عبـور کرد و جاده شاهی را_ که در آینده بدین نام خوانده خواهد شد تعقیب نمـود به کاپادوکیه رفت و در حیـن عبـور حران را که مرکز مهم تجارتی در زمـان نبونید بود تصرف کرد و متحد قدیـم خود را به اردوی لودیا که بیشتــر با مصر واسپارت اتحاد کرده بود راند. وضع نخستین جنگ، قرب قزل ایرماق غیـر مشخص استــ. کرزوس که نزدیکی زمستـان را دیـد اندیشیـد که کوروش ترک مخامصه خواهد کرد  وباز خواهد گشت ،امـا بر اثـر فشار کوروش ،مجبور گردیـد سواره نظام معروفــ خود را بکار اندازد و کوروش هم ضد آنان شتـران خویش را صف آرایی کرد. اسبان لودیا از رویت جانوری که تابحال ندیده بودند متوحش گردیده از محاربه خود داری کردند.براثـر ایـن شکست ،کرزوس نجات خود را در آن دید که در سارس،پایتخت خویش که درآن را تسخیـر ناپـذیـر می دانستند حصاری گردد.کوروش آن را در حصار گرفته تسخیـر کرد و کرزوس ،وکرزوس به اراده خویش در آتـش سوزان رفته بسوختـــ .لودیا یکـی از ایاللات ایـران محسوب گـردیـد که از ایـن پس حاکمـی ایـرانی آن راحکومت میـکرد.کوروش آنگـاه به شهـرهای پـر ثروت یـونانی که در سواحل دریـا واقع بودند مراجعه کـرد، و از آنان در خواست تسلیــم محض و بلاشرط نمود. یونانیان رد کردند.محقق است آنان قبلا رعایای پادشاه لودیا بودند.اما چون تجارت ایشان راغنی کرده بود یوغ لودیا در نظر آنان سهل می نمود.جواب آنان حکم عصیان داشت،وبنابراین کوروش به تنبیه ایشان پرداخت.شهرهای یونانی ،یکی پس از دیگری ،به استثنای ملیطه کهتنها شهری بود که از آغاز قبول طاعت کرد تسخیر شدند بعضی به زور اسلحه و برخی با خیانت سکنه.در این مورد،طلای پارسیان به همان اندازه نیروی سپاهیان ایشان نیرومند و موثر بود.سواحل دریا به دو ایالت تقسیم گردیـد :ایالت ایونیه به ساردس ملحق شدوایالت مجاور بحر اسود از این پس به نام ((سکنهء دریا)) خوانده شد.خواهیم دیـد که مساله شهرهای یونانی آسیای صغیر  تاچه حد نقش محک را در سراسر سیاست پارسیان و در طول تاریخ هخامنشیان بازی کرده،و چگونه این مساله موجب جهاد اسکندر کبیـر گردیـد.پارسیان از زمان کوروش ،به علل متعدد، به تملک این ناحیه علاقه مند بودند: نخست ،برای یک شاهنشاهی بزرگ ،این امــر،حکم اعتبار سیاسی و بین المللی را داشت که در مقابل چند شهر که بر اثر داد وستد ثروتمند شده بودند سر فرود نیاورد.ازسوی دیگر،این منطقه دارای اهمیت سوق الجیشی بود که از آن نمیتوانستند صرف نظر کنند.ایـن شهر ها دارای سکنه قابل تقدیری بودند که در میان آنان هم متخصصان ارجمند و هم سربازان عالی قدر وجود داشتند.شهرهای مزبود بابنادری که در جهت یونان اروپا پیش رفته و با تشکیلات مهم مجهز بود،واسطه ارتباط یا دنیایی یونانی محسوب میشدند.از سوی دیگر ثروتمند ومعمور بودند و عنصری قوی در تجارت شاهنشاهی تشکیل میدادند و شاهنشاهی نامبرده با گرد آوردن آنها خود را از سدهایی که سابقا این ممالک ایجاد کرده بودند رهایی میبخشید .ضعف شهرهای یونانی که ناشی از این بود که آنها هرگز به اتحاد باهم موفق نمیشدند قدرت را به خود جذب میکرد همانگونه که طلای ایـران را که حتی هاتف خدای بزرگ هم در برابر آن تاب مقاومت نداشت به خود میکشید . محققا ٌ در همه این مراکز طبقه ای از جامعه که اهمیت آنان کمتر نبود نفع خود را در جلب نظر پارسیان میدیدند.آنها تجاری بودند که فعالیت شان در وسط شاهنشاهی بزرگ نویـد منافع سرشاری به انان میداد. کوروش چون فتح آسیاس صغیر را به پایا ن رسانید با سپاهیان خود به سر حد های شرقی متوجه شد.گرگان (هیرکانی) و پارت که متصل به ماد بودنـد ویشتاسپ پدر داریوش را به عنوان والی پذیرفتند سپس کوروش بیشتر به سوی مشرق راند.زرنگ - رخج – مرو وبلخ یکی پس از دیگری زمره ی ایالات جدید شاهنشاهی در آمدند . وی از جیحون عبور کرد وبه سیحون که سرحد شمال شرقی مملکت را تشکیل میداد رسید و در آنجا هم شهر های مستحکمی را به منظور دفاع از این خط ضد حملات قبایل آسیای مرکز ی را بنا نمود.
طبقه بندی: کوروش بزرگ،
برچسب ها: قوای ماد، هرودتوس، پارسیان، کاپادوکیه، هیرکانی، نبونید، حران،
نظرات