به قلم :  پریسا   دوشنبه 30 مرداد 1391   11:48 ق.ظ  

 

اشو زرتشت خداوند را با نام های اهورا،مزدا،اشا یا ترکیبی از آنها و بیشتر به نام اهورا و یا مزدا اهورا و گاهی مزداشا خوانده است.اهورا مزدا به معنی هستی بخش،سرور دانا، و داور هستی است. آنچه فردوسی ((خداوند جان و خرد))خوانده است.اهورا از ریشه اه به معنای هستی ،مزدا  از ریشه مَنَ به معنای منش وخرد،واَشا که به معنای راستی و داد است.اشا هم چنین هنجار (قانون) طبیعی و خدایی است که آفرینش را سامان میدهد،و اندیشه ، گفتار وکردار آدمیان را ارزیابی می کند.این سه نام،ویژگی بنیادی خداوند را که هستی(مطلق وجود)، دانایی(عقل) داد(عدل)باشد،بازگو می کند.با توجه به اینکه خداوند کلی ومطلق و آدمی جزئی و نسبی است.شناخت خداوند با توانایی های محدود آدمی و تعریف او با واژه های قرار دادی شدنی نیست.با همه ی اینها ،آدمی کوشاست تا با خرد(مَنَ) وجدان (دَ اِ نا) و بینش (بَ ادا) حقیقت هستی (وجود) را دریابد و دهنده هستی (خالق)را بشناسد. خدای زرتشت ، اهورا مزدا ، هستی دهنده و خرد است.نخستین بخش نام خداوند "اهورا" به معنی هستی بخش است.((هستی )) را می توان دریافت ولی نمی توان بیان کرد.در بودن هستی دو دلی (تردید) روا نیست. اوستا از هستی و ناهستی ، زندگی و نازندگی، سپَنتامَینیو و اَنگرَه مَینیو سخن می گوید. زندگی و سپنتامینیو، هستی؛ نازندگی و انگره مینیو، ناهستی اند.هستی وناهستی هر دو واقعیت اند. یعنی در خارج تحقق دارند ولی تنها هستی، هستی دارد. ناهستی واقعیت دارد ولی هستی ندارد.در دانش دین زرتشتی ، تنها داده های اهورامزدا هستی دارند.جهان، راستی،نیکی، پیشرفت،آدمی،حیوان ،گیاه وجماد همه هستی دارند.زیرا داده او هستند.گوهر هستی یکی،جهانی ،کلی وهمه جا گسترده است.در گاتها (کتاب مقدس زرتشت)هستی بخشی  یا آفرینندگی اهورامزدا،با دو واژه ی "داتار" و"تَشا"بیان شده.داتار یا دادار از ریشه"دا" به معنای دادن و تَشا از ریشه "تَش" به معنای بریدن و شکل دادن است.دادار خوبی و نعمت ها را ارزانی می دارد و تشا به موجودات چهره می دهد. در فلسفه زرتشتی ، "اهو" یا گوهر هستی موجودات زنده در"فروهر" اهورامزدا است.فروهر نماد گوهر هستی است که در همه زندگان،اَمشاسپَندان(فرشتگان برتر)و آدمیان هست،و نادینی است،و پیکره ای که از او ساختند،پنداری است.اهورا مزدا جهان و همه نعمت ها را از "هستی"خود داده است.از این رو جهان هستی از او جدا نیست.ولی اهورا مزدا "کلی" و"مطلق" است و گیتی جزئی و نسبی است.

         
طبقه بندی: فلسفه زرتشت،
برچسب ها: اهورامزدا، مزدااشا، هرمزد، فروهر، زرتشت، امشاسپندان، سپنتامینیو، انگره مینیو،
نظرات