به قلم :  پریسا   شنبه 4 شهریور 1391   04:25 ق.ظ  


 

 

به گفته ی گات ها ، اهورامزدا با شنیدن درخواست روان جهان ، با فروزه های خود، خرد اهورایی (وهیشتامَنَ) و راستی و داد (اشا وَ هیشتا) به رایزنی می پردازد.گزارش گات ها از این رایزنی ، بازتابی از آزادمنشی دین زرتشتی است. با آنکه اهورامزدا که بر همه چیز آگاه است و بهتر از همه می دانست که چه کسی برای انجام این برگزیند،نخست از "اشا" می پرسد که چه کسی را برای این کار شایسته می داند.اشا می گوید که او کسی را نمی شناسد.ولی با "گئوش اوروان" همداستان است که چه کسی باید نیرومند و توانا باشد.اهورا مزدا با آرامی از او بازخواست می کند که او که گردش و کار جهان را زیر نظر دارد، چگونه از معرفی چنین کسی ناتوان است.سپس با "وهومن" مشورت می کند و در حالی که وهومن سرگرم اندیشیدن است،به آنان می گوید که او اشو زرتشت را برای این کار در نظر دارد.زیرا زرتشت تنها کسی بود که با رایزنی با خرد نیک، خدایان پنداری را کنار زده بود و با پیروی از وجدان و اخلاق ، گرد بدی نگشت و با پذیرش راستی و داد (اشا) خود را به زیور خوبی و اخلاق آراست.روان آفرینش از این گزینش در شگفت شد.زیرا گمان می کرد که چنین کسی باید از توان بدنی و زور بازو برخوردار باشد تا دشمنان و بدان را سرکوب کند و زرتشت از چنین نیروی بدنی برخوردار نبود.ولی روان آفرینش زود به نادرستی گمان خود پی برد.پوزش خواست پیمان نهاد  که با زرتشت همکاری کند.ضمنا از اهورامزدا در خواست کرد که به زرتشت، استدلالی قوی، سخنی گیرا و توان اهورایی ارزانی دارد تا در این کار دشواری که به واگذار شده، کامیاب شود.اهورا مزدا چنین کرد و به این ترتیب وحی صورت گرفت. تفاوت وحی در دین زرتشت با سایر دین ها ، روشن است. اشو زرتشت اندیشمند بود، به حقیقت اهورامزدا پی برده بود و تنها وظیفه پیام رسانی نداشت.او با خرد ، روش های گوناگون زندگانی را ارزیابی کرده بود.با وجدان و اخلاق آنها را سنجیده بود و با باور روش درست را انتخاب و به کار بسته بود.ازهمین رو هنگامی که گزینش پیامبر و رهبر اهورایی پیش آمد ، اهورا مزدا او را برگزید و از او خواست که پیامش را بگستراند.  
طبقه بندی: فلسفه زرتشت،
نظرات