به قلم :  پریسا   جمعه 30 تیر 1391   04:17 ب.ظ  

درباب پارسیان باید گفت که در حدود 700 ق.م آن ها در پارسوماش در کوه های فرعی سلسله جبال بختیاری در مشرق شوشتر ناحیه ی واقع در دو سوی ساحل کارون نزدیک انحنای بزرگ این شط پیش از آن که به سوی جنوب برگردد مستقر شدند.

عیلام دیگر  در این زمان آن قدرت را نداشت که از استقرار آنان در این ناحیه ممانعت کند.

همین ناحیه که همواره بخشی از مستملکات عیلام بود و پارسیان محتملا سلطنت آنان را میشناختند.

پارسیان تحت قیادت هخامنش حکومت کوچک خود را که مقدر بود بسیار بزرگ گردد تاسیس کردند .

ونام خویش را بدان دادند. محاربه ی آشور و عیلام متناوبا از وضعی که سلاطین عیلامی در مسائل مربوط به بابل اتخاذ کرده بودند ناشی میشد.ازاین جهت است که در زمان هوبان ایمنه

که برای تایید ادعاهای قانونی امیر بابلی ضد آشور سپاهی قوی گرداورد نخستین بار نام پارسیان پارسوماش به میان میآمد.

محاربه ای خونین ولی غیر قطعی در حلوله درگرفت کمی بعد سناخریب موفق شد بابل را دوباره تسخیر کند وعیلام باردیگر عقب رانده شد.

آشور در تعقیب اعمال خود علیه خصم همه ی وزنه نظامی و سیاسی خویش را ضد قدرت منحط  عیلام بکار برد.

از یه سوسیالیست تجزیه را تعقیب میکرد  و از طرفی دیــگر از امرا فقط امرایی که متعهد میشدند به تاج و تخت آشور وفادار بمانند حمایت مینمود.

سلطان آشور پادشاهان ایلام را طبق میل خود عزل و نصب میکرد در یک چنین محیط مضطربی که براثر منازعات داخلی بین خود ایلامیان که منجر به کشتار میشد آشفته تر گردیده بود و عیلامیان نیز به دسته های موافق ومخالف آشور تقسیم شده بودند.

حکومت کوچک پارسیان به توسعه ی تدریجی خود ادامه میداد.

چیش پیش پسر و جانشین هخامنش قبلا عنوان پادشاه شهر انشان یافته و ناحیه ی مزبور را تا شمال شرقی پارسوماش اشغال کرده بود. هرچند وی ترک تابعیت عیلام کرده بود معهذا اگر

به قول هرودتوس اطمینان کنیم وی مجبور بود سلطنت مادها را تحت زمامداری فرورتیش

خشثریته بشناسد چنان که میدانیم پادشاه اخیــر اتحادیه ای عظیم به منظور حمله به آشور

فراهم آورده بود.

به علت شکست این مساعی و مرگ خشثریته که متعاقب هجوم سکاییان و تابعیت ماد ها در مدت 28 سال پیش آمد. چیش پیش  از تابعیت ماد ها آزاد گردید

در مقابل قدرت منحط عیلام وی مقتدر تر شد و ایالت پارسه (فارس کنونی) را به حکومت خود

منضم ساخت. به نظر می آید که مساعی صبورانه او برای آینده ی این دولت جوان وطالع بسیار

مهم بوده است.چیش پیش با سیاستی جسورانه که در عین حال مقرون به احتیاط بود بسیاری از

سرزمین ها را تصرف کرد و تا آنجا که ممکن بود از داخل شدن در محاربات بین دولت بزرگ

خودداری مینمود بدین وجه چیش پیش عاقلانه در خواست های عیلام را رد کرد عیلام به حمایت شمش شوموکین پادشاه بابل که توسط برادر خود آشوربانیپال خلع شده بود برخواسته بود.

 

 
طبقه بندی: پارسیان،
نظرات