به قلم :  پریسا   چهارشنبه 8 شهریور 1391   10:18 ب.ظ  

همان گونه که پیش از این گفتیم در گات ها جز از زرتشت و هفت نفر نخستین شاگردان و پیروانش ،نام دیگری برده نمی شود.همچنین مطلبی در باره تبار او جز اشاره به خاندان "سپنتمان" نیست .آنچه که بعد ها برخی خیال بافان نوشته و او را از خاندان شاهان دانسته اند، مستندی ندارد و پذیرفتی نیست . زرتشت خود را "زااتار" می خواند یعنی روحانی.در عین حال او به طبقه روحانی مطلقا اشاره نمی کند و در گات ها نه از "آثراوان" نامی می برد و نه از "مغ" .ولی در هفت هات و در اوستا نام "آثراوان "به کرات آمده است.آثراوان ها نگهبانان آتش بودند. واژه مگا یعنی بزرگ در هفت هات یک بار به صورت اسم عام به کار برده شده است.ولی مغ به صورت نام یک گروه روحانی نیامده است . شاید علت این بوده است که در آغاز مغان که روحانیون غرب ایران بوده اند،با اشوزرتشت مخالفت ورزیدند و اشوزرتشت نه تنها از آنان یاد نمی کند بلکه،ایشان را به نام کرپان مورد ملامت قرار می دهد.شاید اشوزرتشت نخواسته است با ذکر نام آن ها بر روی زیاده روی هاشان در تشریفات مذهبی صحنه بگذارد.زرتشت همه جا با سادگی، تنها با دست های برافراشته و فرود آوردن سر وحضور ذهن ،اهورا مزدا را پرستش می کند. اشو زرتشت ،با آزاد منشی که داشته ، مخالف پیدایش آیین شخص پرستی بوده است.در اوستا های متاخر که بوسیله دیگران نوشته شده است، از پدر و مادر زرتشت – پوروشسپ و دغدو – نام می برد و می گوید که:هر دو از خانواده های ارجمند و دانایی ، سرشناس بوده اند. اوستای متاخر همچنین می گوید که ، اشوزرتشت در سن 15 سالگی دانش های زمان خود را فراگرفته بود . از همان زمان بود که ، در درستی  باور های مردمان و پرستش خدایان گوناگون تردید کرد و به جستجوی حقیقت برخاست.در سن سی سالگی به پیامبری برگزیده شد.در دوازده سال اولیه تبلیغش ،با دشمنی و مخالفت روحانیون و شاهزاده های محلی روبه رو شد. چون جانش در معرض خطر قرار گرفت ، با پیروانش، در سن 42 سالگی به بلخ مهاجرت کرد و در آن جا بود که مورد حمایت کی گشتاسب قرار گرفت وبه تدریج توانست پذیرندگان دین را افزایش دهد.اوستای متا خر همچنین همسر زرتشت را به عنوان یکی از نخستین پذیرندگان دین ذکر می کند وشش فرزند زرتشت – سه پسر و سه دختر  نام می برد.سه پسرش: ISTVASTRA-URUATAGHNAR-HVARA CHITHRA

سه دخترش:THRITY-FRENI-POORUECHESTY
طبقه بندی: فلسفه زرتشت،
برچسب ها: زرتشت، سپنتمان، اوستا، خانواده زرتشت، آثراوان، کی گشتاسب، پوروشسپ، دغدو، عکس فروهر،
نظرات