به قلم :  پریسا   چهارشنبه 26 تیر 1392   06:42 ب.ظ  
                                                     
                                                    
                       من زرتشتم ، تا آنجا که توان دارم دشمن سرسخت
                        دروغ و پشتیبان استوار راستی خواهم بود، تا تمام
                        جهانیان به راستی در آیند.
                        من همیشه ای خدای دانا تو را ستایش می کنم و با
                        سرود هایم تو را نیایش خواهم کرد.

                       ****************************************
                       
                       کسی که اندیشه اش نیک یا بد باشد هر کدام را که برگزیند
                       گفتار وکردار و گروش او نیز چنان گردد.
                       خرد توست که نیک و بد را از هم جدا می گرداند.
                                                                         سرود 48 - بند 4

                       ****************************************

                        خردمند نیک اندیش کسی است که به دیگران می آموزد
                        که خداوند از همه بیشتر و بهتر سزاوار پرستش و ستایش
                        است.
                                                                        سرود 45 - بند 9
                       ****************************************

                       در پرتوی راستی و نیک منشی و خود شناسی می توان به
                       رسایی و جاودانگی دست یافت.
                                                                      سرود 45 - بند 10
                      *****************************************
                      آموزش هایی که خدای مهربان از  راه راستی می آموزاند
                      برای کسی که درک می کند بهترین آیین است
                      تنها با کرداری که برانگیخته ی اندیشه ی نیک است
                      می توان به خوشبختی رسید.
                                                                       سرود 48 - بند 3
                      *****************************************
                      گناهکاران نمی دانند که زندگی آنان را می آزماید ،
                      پیشرفت از کار کوشش است.
                      و خدای دانا بهتر از همه از سرنوشت همگان اگاه است.
                                                                        سرود 32 - بند 7
                      *****************************************
                      خداوند بهترین زندگی را به کسی خواهد داد که گفتارش
                      همواره با نیکی اندیشی و خرد پاک و کردارش بر ایمان
                       ومهر خدایی استوار باشد.
                                                                        سرود 47 - بند 2
                      *****************************************
                      ای راستی و ای منش نیک ، من برای شما ای صفات
                     خدای دانا سرود گویانم.
                      سرود هایی که تاکنون کس نسروده ، سرود هایی که در
                      شهریاری خلل ناپذیر خدا آرامش می بخشد.
                      به نیایشم گوش کنید ، به یاریم بشتابید.
                                                                       سرود 28 - بند 3

برگرفته از کتاب : سرود هایی از پیامبر ایرانی زرتشت. انتشارات افراز
طبقه بندی: فلسفه زرتشت، سخنان زیبا،
برچسب ها: گاتها، گات ها، زرتشت، سرود های زرتشت، سخنان زرتشت، پیامبر ایرانی زرتشت، عکس شمایل زرتشت،