به قلم :  پریسا   جمعه 30 تیر 1391   10:25 ب.ظ  

متن این کتیبه ها را بخوانید تا با بزرگی و اقتدار و فرهنگ و تمدن  سرزمین کهن ایران بیشتر آشنا شوید.
در متن این کتیبه ها بیشتر از اهورامزدا یاد شده که نشان می دهد ایرانیان همیشه یکتا پرست بوده اند.متن اصلی این کتیبه ها به خط میخی پارسی باستانی است.کهن ترین کتیبه باستانی از پدر نیای داریوش بزرگ به نام "آریارمنه" وآخرین کتیبه  از اردشیر سوم است،که پس از آن با یورش اسکندر این خط برای همیشه از بین رفت.

بزرگترین و قابل توجه ترین کتیبه کتیبه،سنگ نوشته داریوش بزرگ هخامنشی در بیستون است که در سینه صخره ای دور از دسترس در ارتفاع 75 متری از زمین نوشته شده است.دارای پنج ستون 4 متری و414 سطر دو متری می باشد،که به تنهایی از همه ی،دیگر نوشته های پارسی باستان بزرگ تر است.

لوح زرین به نام "آریارمنه"

این لوح که در ابعاد 12 در 8 سانتی متر ازطلای ناب ساخته شده،دارای 10 سطر به خط میخی پارسی است و در موزه برلین آلمان نگه داری می شود.

متن کتیبه" آریارمنه"

آریارمنه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، پسر چیش پیش شاه، نوه هخامنش.

آریارمنه شاه گوید:این کشور پارس که من دارم، دارای مردان خوب و اسبان خوب است، خدای بزرگ، اهورامزدا آن را به من ارزانی فرمود.به خواست اهورامزدا من شاه این کشور هستم.

آریارمنه شاه گوید:اهورامزدا مرا یاری دهد.

کتیبه " ارشام"

لوح زرین ارشام هیچ تفاوتی در ظاهر با لوح زرین آریارمنه ندارد و در کلکسیون شخصی مارسل وبدال امریکایی نگه داری مشود.

متن کتیبه" ارشام"،همدان(لوح زرین)

ارشام شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه در پارس، پسر آریامنه، شاه هخامنشی.

ارشام شاه گوید:اهورامزدا خدای بزرگ که بزرگترین ایزدان است، مرا شاه کرد. او کشور پارس را که دارای مردم خوب و اسبان خوب است، به من بخشید.به خواست اهورا مزدا این کشور را دارم.اهورامزدا مرا و خاندان مرا و این کشور را بپاید.

کتیبه های داریوش بزرگ:

**کتیبه داریوش، تخت جمشید(بر دیوار جنوبی تخت جمشید)

اهورامزدای بزرگ که خدای بزرگ است، داریوش شاه را آفرید، او را شهریاری بخشید. به خواست اهورا مزدا داریوش، شاه است.

داریوش شاه گوید:این کشور پارس که اهورامزدا مرا ارزانی، زیباست و دارای مردم خوب و اسبان خوب است.به خواست اهورامزدا و من،داریوش شاه، این کشور از دشمن نمی هراسد.

گوید داریوش شاه:اهورامزدا و ایزدان مرا یاور باشند.اهورامزدا این کشور را بپاید از:دشمن، خشک سالی و از دروغ.به این کشور نیاید نه دشمن، نه خشک سالی، نه دروغ.این را من از اهورامزدا و ایزدان خواهانم، اهورامزدا و ایزدان این بخشش را بهره من سازد.

**کتیبه داریوش،تخت جمشید(بر درگاه تچر)

داریوش،شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پسر ویشتاسب هخامنشی، آن که این تچر را ساخت.

**کتیبه داریوش،تخت جمشید(بر چین جامه سنگ نگاره های درگاه تچر بوده است،که کنون بر اثر ضربه و آسیب از بین رفته است)

داریوش,شاه بزرگ، پسر ویشتاسب، یک هخامنشی.

**کتیبه داریوش،تخت جمشید(بر تاقچه های تچر)

آستان سنگی ساخته شده در کاخ داریوش شاه.

**کتیبه داریوش،تخت جمشید(بر دیوار جنوبی تخت جمشید)

من داریوش شاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای بسیار، پسر ویشتاسب هخامنشی.

گوید داریوش شاه:به خواست اهورامزدا،اینهایند کشورهایی که من به یاری مردم پارس، در آن ها فرمان راندم، اراده مرا پذیرفتند و مرا خراج گذاردند:عیلام، ماد، بابل، عربستان، آشور، مصر، ارمنستان، کاپادوکیه، سارد(اسپارت)، یونان خشک و آن که در جزایر است، کشورهای آن سوی دریا، سگاربتا، پارت، زرنگ(سیستان)، هرات، بلخ، سغد، خوارزم, سته گوش، رخج، هند، قندهار، سکا، مکا.

گوید داریوش شاه:اگر تو چنین اندیشه کنی که از دشمن نمی ترسم، آن گاه این کشور را بپایی؛ اگر این کشور پارس پاس داشته شود، اهورامزدا شادی بیکران بر این کشور ارزانی خواهد داشت.(بشود که شادی از اهورامزدا فرو رسد.)
طبقه بندی: پارسیان،
نظرات