به قلم :  پریسا   پنجشنبه 31 مرداد 1392   10:35 ب.ظ  

هرگز به کسی که با راستی و درستی زندگی می کند ستم روا نمی گردد

 و هــــــرگز به کســــــــــی که جـــــــهان را می پرورد آسیب نمی رسد.

*سرود 29 – بند 5*

 

شاید گناهکار و گمراه برای مدتی با کارهای زشــت خود

کامیاب وپیروز شود اما سرانجام برابر قانون ابدی نیکی

و راستی همه جا را فرا خواهــــــد گرفت و آیین راستی

فرمــــانروا می گردد.

*سرود 32 – بند 6*

 

کسی که در پی تباهی و آزار دیگری بر می آید ، بدی و

آزار او به خودش برمی گردد،

چون قانون خدای دانا خوشی و نیک بختی از بدکاران و

و آزار رسانندگان در خواهد ماند.

*سرود 46 – بند 8*

 

با اندیشه ی نیک و راستی و پارسایی است که چیرگی بر

دشمنان به دست می آید.

*سرود 34 – بند 11*

 

ای خدای دانا دوست زرتشت کیست ؟

آن کس که با راستی در پرسش و گفتگوست و روی به

 پارسایی دارد و با راستی و اندیشه ی نیک و پارسایی

هواخواه دوستی با مردمان جهان است.

*سرود 51 – بند 11*

 

در دامان هستی آن گاه که زمان مفهومی یافت آن دو

گوهر زمان نخستین پیدا شدند ،

این دو گوهر که یکیشان در اندیشه و گفتار و کردار

نیک بود و دیگری زشت ؛از میان این انسان خردمند

بایستی راه نیک را برگزینند نه راه بد را.

*سرود 30 – بند 3*

 

اما کسی که با جان و دل به اندیشه ی نیک پیوندد و در

 راه پارسایی و راستی و دانایی گام بردارد سرانجام

جاودانه خواهد شد.

*سرود 49 – بند 5*

 

خدای دانا، کسانی را که از روی راستی بهترین پرسش ها

را به جا می آورند ، چه در گذشته باشند و چه اینک و چه

در آینده باشد می شناسد.

*سرود 51 – بند 21*

 

باید دانست که نیکان و بدان ، پاداش و کیفر بایسته خواهند

یافت.

*سرود 43- بند 12*

 

آموزگار بد، گفته های دینی را برمی گرداند و پریشان

می کند. با آموزش های خود زندگی خردمندانه را تباه

می سازد و بدین سان مردم را از داشتن سرمایه ی

گرانبهای راستی و اندیشه ی نیک باز می دارد.

*سرود 32 – بند 9*

 

فریب خوردگانی که دست به کردار زشت زنند گرفتار

بدبختی و نیستی خواهند شد که سر انجامش خروش و

فریاد و ناله است.

ولی زنان و مردانی که به اندرز و راهنمایی من گوش دهند

آرامش و خوشی زندگی بهره شان خواهد بود و سختی و رنج

از آنان دور می شود و به نیکنامی جاودانی می رسد.

*سرود 53 – بند 8*

 

برگرفته از کتاب سروده هایی از پیامبر ایرانی زرتشت
طبقه بندی: فلسفه زرتشت،
برچسب ها: سخنان زرتشت، گات ها، گاتاها، سروده های زرتشت، زرتشت، سروده های زرتشت پیامبر ایرانی،