به قلم :  پریسا   سه شنبه 1 بهمن 1392   10:45 ب.ظ  

کوروش عقیده داشت ملل مغلوب را باید با یک توجه مخصوص مجذوب و متعجب ساخت ، به همین دلیل بود که او و سایر بزرگان و اشراف رسوم دربار مادها را اختیار کرده بودند.

                                                                                                                        گزنفون

                                                         **********************

یکی از فرائض ایرانیان این است که از هر چیزی که اهورا آفریده سعادت و نیکی بیابند و زندگانی اجتماعی را مرتب و خوش سازند و در حفظ صحت خود بکوشند. از این جاست که روز تولد خویش را جشن می گیرند زیرا در آن روز زندگانی به آنان بخشیده شده.

                                                                                                                        هرودوت

                                                         ***********************

ایرانیان در حفظ اسرار سیاسی فوق العاده استقامت داشتند. نه ترس و نه رشوه می توانست بر ایشان غلبه کند.

                                                                                                                         کوریتوس

                                                         ***********************

در دربار سلطنتی ایران  باستان حکم  اکید بود  که هیچ گونه محصولات و منسوجات خارجه  نباید روی میز پادشاه  باشد.

                                                                                                                         دینون

                                                        ***********************

کوروش هر احترامی که  در خور مادری  بود به مادرش روا  داشت و در هنگام مرگ  به فرزندانش  نصیحت کرد در هر کار فرمانبردار مادر خود باشند.

                                                                                                                        گزنفون

                                                        ***********************

پادشاه در مراسم رسمی و غیر رسمی در موقع خوراک  پائین تر از مادر خود مینشست و فرزندان  در حضور مادر بدون  اجازه  نمینشستند .

                                                                                                                       گزنفون

                                                       ***********************

ایرانیان در همه ی کارهای خود کمک ایزدی را طلب کرده و دعا می کنند. آنان همواره برای فتح وترقی دعا می کنند و این دعا نه فقط برای خودشان  بلـکه همیشه در هنگام عبادت ثروت وسلامتی دیگران وبه خصوص شاهان را در نظر می گیرند .

                                                                                                                      هرودوت

                                                     ***********************

خدا پرستی – منع پرستش بت ها

خشایار شاه پس از مشورت با مغان لازم دید که تمام معابد یونان را که در آنها پروردگار با پارچه ها آراسته بودند ویران نماید  تا همه چیز برابر پروردگار بزرگ باز و آزاد باشد .

                                                                                                                      سیسرو

                                                  ************************

ایرانیان و ماد ها و مغان در فضای باز و آزاد بندگی به جا می آورند .

                                                                                                                    دنیون

                                               ************************

در نزد ایرانیان هر نقطه که پاک بود برازندگی ستایشگاه خداوند را دارا بود.

                                                                                                                   استرابون

                                              ************************

پایداری در دوستی و وفاداری یکی از صفات لازمه ایرانیان است، داریوش بزرگ همیشه به این صفت افتخار داشت چنان چه بر دخمه اش نیز منقور است .

                                                                                                                   هرودوت

                                              ***********************

کوروش یک نابغه فوق العاده ای بود ، او یک آمال مقدس و عالی ای داشت که مخصوص روح ایرانیان است ، کوروش دوست عالم انسانیت وطالب حکمت و قوی الاراده و راست ودرست بود.

                                                                                                                   گزنفون

                                             **********************

 
طبقه بندی: هخامنشیان،
برچسب ها: نظرات مورخین درباره ی ایرانیان (روزگار هخامنشیان)، گزنفون، هردوت، سیسرو، استرابون، دنیون، کوریتوس،