به قلم :  پریسا   چهارشنبه 14 اسفند 1392   06:34 ب.ظ  

برای شناخت درست گات ها باید مهر آن را در دل داشت و با فرهنگ آن آشنا بود.گاتها پر است از اشاره ، استعاره و تمثیل پس :


و برگرداندن واژه به واژه، پیام آسمانی را نمی رساند.

این بخش برای نشان دادن اندیشه های گاتها به زبان پارسی امروزی به صورت خلاصه می باشد

 

1-اهنودگات

درباره نیایش اهورامزدا ، گزینش پیامبر وآزادی گزینش دین است.


*یسنا 28: نیایش اهورا مزدا


*یسنا29: پیامبری اشو زرتشت


* یسنا 30: نخستین پیام اشو زرتشت درباره راه زندگی ، دوگانگی منش ( پس از برگزیده شدن پیامبر)


*یسنا31: دومین پیام اشو زرتشت درباره راه زندگی ، دوگانگی منش و آزادی گزینش(پس برگزیده شدن به 

پیامبری)

 

2-اشتودگات

درباره راز آفرینش ، خود شناسی ، خدا شناسی( آنچه از راه وهومن و اشا به اشوزرتشت آشکار وحی 

شده است)


*یسنا43: شناخت اهورامزدا و خودشناسی از منش نیک ( وهومن)، راستی و داد(اشا)


*یسنا44:راز آفرینش


*یسنا45: گوهر ستی ( ذات وحقیقت خداوند)، اساس دین ، پذیرش دین.


*یسنا46: دشمنی دروغ پردازان با دین زرتشتی، خویشکاری( تکلیف) اشوان و راستکاران،در راهنمایی نجات  بدان.

 

3- سپنتمدگات

درباره آفرینش ( خلقت) و فراگرد آن سپنتامینیو( منش و روان آفریننده و آشکارکننده آفرینندگی اورامزدا).


*یسنا47: سپنتامینیو ( فروزه آفرینندگی اهورامزدا، خوبی و سازندگی ، و آشکار کننده خوبی و آفرینندگی اهورا مزدا)


*یسنا48: درباره پیروزی سپنتامینیو( منش وراوان خوبی و سازندگی)،بر انگره مینیو(بدی و ویرانگری و نفی 

خوبی و سازندگی)


یسنا49: درباره رستگاری( دنباله روی از سپنتا مینیو) و بد فرجامی ( ستیز با سپنتامینیو).


یسنا50:نیایش اهورامزدا برای برکاتی که به اشوان و همکاران سپنتامینیو داده است.

 

4- وهوخشتر گات

درباره تازه شدن جهان و بهره کارکرد آدمی( میژده).


*یسنا51: درباره بهره کارکرد آدمی (میژده) و شهریاری اهورایی( خشترا)- تازه شدن جهان.

 

5- وهشتواشت گات

درباره والاترین آرزوی اشوزرتشت واشوان.


*یسنا53: برآورده شدن آرزوی اشو زرتشت ، در گسترش دین واندرز به دختران و پسران جوان ، برای دنبال 

کردن کار اشو زرتشت.

 

«برگرفته ازبخش چهارم کتاب دیدی نو از دینی کهن( فلسفه زرتشت) انتشارات جامی»
طبقه بندی: فلسفه زرتشت،
برچسب ها: گاتها، گا ت ها، محتوای کتاب گات ها، کتاب آسمانی زرتشتیان، یسنا28، اهنودگات، یسنا50،