به قلم :  پریسا   شنبه 31 تیر 1391   12:21 ب.ظ  

در مقابل قدرت منحط عیلام وی مقتدر تر شد و ایالت پارسه (فارس کنونی) را به حکومت خود

منضم ساخت. به نظر می آید که مساعی صبورانه او برای آینده ی این دولت جوان وطالع بسیار

مهم بوده است.چیش پیش با سیاستی جسورانه که در عین حال مقرون به احتیاط بود بسیاری از

سرزمین ها را تصرف کرد و تا آنجا که ممکن بود از داخل شدن در محاربات بین دولت بزرگ

خودداری مینمود بدین وجه چیش پیش عاقلانه در خواست های عیلام را رد کرد عیلام به حمایت شمش شوموکین پادشاه بابل که توسط برادر خود آشوربانیپال خلع شده بود برخواسته بود.
طبقه بندی: پارسیان،
نظرات