به قلم :  پریسا   سه شنبه 12 فروردین 1393   03:44 ب.ظ  

اینک چند کلمه در خصوص اسم گفته ، میرویم به سر محل وزمان زرتشت بیشتر از ده شکل برای اسم و خشور باستان در زبان فارسی موجود است از این قبیل  زارتشت، زارهشت، زاردشت، زارهوشت زردهشت ،زراتشت، زرادشت زرتهشت، زرهتشت، زره دشت زره هشت ؛ معمول تر از همه زرتشت میباشد .پیغمبر ایران باستان خود را در گاتها   Zarathushtra  مینامد و گاه نیز اسم خانواده را سپیتمه باشد افزوده ، میشود Zarathushtra  Spitama   این اسم اخیر را امروز سپنتمان و یا اسپنتمان گوییم ظاهرا معنی آن از نژاد سفید و یا از خاندان سفید باشد از بیشتر از دو هزار سال تا به امروز هرکس به خیال خود معنی از برای کلمه زرتشت تصور کرده است .دینون یونانی (  Deinon) آنرا به ستاینده ستاره ترجمه کرده است آنچه محقق است این است که این اسم مرکب است از دو جزء زَرَت و اشترا در سر زَرَت اختلاف بسیار است انواع و اقسام معنی از برای آن درست کردند شرح همه آنها موجب طول کلام خواهد شد . به معنیکه بیشتر حدس زده اند  زرد و زرین و پس از آن پیر وخشمگین میباشد . " دارمستتر" جزء اول را زراتو دانسته و به معنی زرد گرفته است . " بارتولمه " زرنت ضبط نموده و دارنده شتر پیر معنی کرده است شاید هیچکدام درست نباشد چرا که کلمه زرد در خود اوستا زیریت (   Zairita) میباشد . راست است زرنت به معنی پیر آمده است ولی چطورشد که در ترکیب با اشترا ، زرت شد در جزء دومی این اسم اشکالی نیست چه هنوز کلمۀ شتر ویا اشتر در زبان فارسی باقی است هیچ شکی نیست که اسم پیغمبر مانند بسیاری از اسامی ایرانی که با اسب و شتر و گاو مرکب است با کلمه ی شتر ترکیب یافته و بمعنی دارنده شتر زردو یا شتر خشمگین است . چنانکه اسم پدرزن زرتشت فراشستر میباشد جزء اول فراشا و شکل دیگر آن هم فرا در خود اوستا به همان معنی است که امروز در فارسی می یاشد مثل فردر کلمه فرسوده و فرمان  بنابراین بمعنی مقدّم و پیش است و فراشستر یعنی دارنده شتر راهور و یا تندرو اسم پدر زرتشت پوروش اسپ ،مرکب است از پوروش که به معنی دورنگ و سیاه و سفید و پیر است و و اسب، پوروش اسپ میشود دارنده اسب پیر.


*ترجمه انگلیسی این نوشتار را در ادامه مطلب ببینید

After noting the various names given to the prophet , we shall pass on to the probable birth-place and date of Zarathushtra .In the Persian language more than ten different formsare used for the name of our ancient prophet. The form more common than the rest is Zartosht . In the Gathas , the prophet  is  called  Zarathushtra , and occasionally the family surname spitama is added to it.This last surname is now spoken of as spantaman or Aspantaman .Apparently it means of white descent or coming  of a white family. For over 2000 years everyone seems to coin a meaning for the word Zarathushtra  according  to one`s own fancy.The Greek Deinon translatesthe word as star- worshipper . What is certain is that the name is compounded of two parts  namely Zarat and Ushtra. There is a considerable difference of opinion as regards the meaningof the word Zarat and various meaning are given to it, a description of which would prolong this  discourse inordinately.the generally accepted meaning s are" yellow" or " golden"thereafter "old" and"angry".Darmesteter taking the first portion as Zaratu gives the meaning of yellow to it. Bartholomae preferring to adopt Zarant interprets the name to mean " possessor of old camels" .Quite possibly neither of the meaning is correct , for  yellow is known in the avesta by the word Zairita and though Zarant does mean old, yet it is hardly conceivable that in the compound made with the word  Ushtra  it should change into Zarat.The second portion of this compound word presents no difficultly ,for to this day the word" Shotor" or "Ushtor" is preserved in the Persian  language . There is no doubt that the name of the prophet, like many Iranian names , compounded with asp (horse) , shotor(camel) , and gav (cow) , is a compound with shotor (camel) and means  the possessor of yellow camels or aged camels or angry camels .Similarly  the father of Zarathushtra`s wife was called Frashaoshtra .Fara , has the same meaning in avesta  itself which it has in the Persian language to-day .As in the wordsfarsudeh and farman the word fara mwans in front or before , so does Frashaoshtra mean "the possessor of fast-running camels" .The name of Zarathushtra`s father Pourushaspa is compounded of pourush meaning meaning of two colours, white and black or otherwise aged, and aspa meaning ahorse, making it to mean the possessor of an aged horse.

 

  برگرفته از کتاب اوستا تالیف وترجمه کتاب:ابراهیم پور داود
طبقه بندی: فلسفه زرتشت،
برچسب ها: معنی اسم زرتشت، معنی واژه زرتشت، معنی نام زرتشت، اسم پدر زرتشت، نام خانواده زرتشت، Zarathushtra Spitama، دارمستتر،